es | val

Inicio > Recursos > Fichas

 

Agència de Viatges

Durant 2018, 82,8 milions de turistes van visitar Espanya, un 1,1% més que l'any anterior. L'any...

Gestió de Patrimoni Cultural

La gestió del patrimoni consisteix a administrar recursos i la seua funció és multidisciplinària,...

Energies Renovables

Dintre de la Unió Europea dels 28, la participació de les energies renovables pel que fa al conjunt...

Energías Renovables

Dentro de la Unión Europea de los 28, la participación de las energías renovables con respecto al...

Màrqueting i Estudis de Mercat

Aquestes empreses realitzen accions de màrqueting tant en la seua variant estratègica, que inclou...

Agencias de Viajes

En el conjunto de 2018 visitaron España 82,8 millones de turistas, un 1,1% más que el año anterior....

Marketing y Estudios de Mercado

Estas empresas realizan acciones de marketing, tanto en su vertiente estratégica, que incluye el...

Gabinete de Diseño Industrial

La importancia que la sociedad confiere al diseño es cada día más patente, por lo que la demanda de...

Gabinet de Disseny Industrial

La importància que la societat confereix al disseny és cada vegada més patent, per la qual cosa la...

Teletreball

L'accés massiu a Internet ha sigut determinant per al naixement del teletreball. Estem al principi...

Actividades Naúticas

Las actividades náuticas son todas aquéllas relacionadas con la navegación deportiva y de recreo....

Activitats nàutiques

Les activitats nàutiques són totes aquelles activitats relacionades amb la navegació esportiva o de...

Teletrabajo

El acceso masivo a Internet ha sido determinante para el nacimiento del teletrabajo. Estamos en el...

Organització de Reunions

L'any 2017 es van celebrar a Espanya 24.960 reunions que van comptar amb 3.995.300 participants....

Organización de Reuniones

Durante 2017 se celebraron en España 24.960 reuniones con 3.995.300 participantes. El impacto...

Gestión de Patrimonio Cultural

La gestión de patrimonio consiste en administrador recursos, y su función es multidisciplinar, ya...

Empresa de Reformes

El sector de la construcció inclou principalment dos tipus d’activitats: l’obra nova, que agrupa...

Empresa de Reformas

El sector de la construcción incluye principalmente dos tipos de actividades: Edificación¸ que...

Guarderies

Els servicis dirigits a la infància es regulen normativament a nivell estatal i a nivell autonòmic...

Guarderías

Los servicios dirigidos a la infancia son regulados normativamente a nivel estatal y a nivel...

Centres d'Estètica

Cada dia creix més l'interés general per l'estètica, com demostra l'aparició d'una gran varietat de...

Centros de Estética

Día tras día crece el interés general por la estética como demuestra la aparición de una gran...

Centres de Dia

Hi ha dos formes de prestar servicis a la tercera edat: atenció al centre (residències, centres de...

Centros de Día

Existen dos formas de prestar servicios a la tercera edad: atención en el centro (residencias,...

Atenció Educativa al Xiquet

L’augment de la sensibilització de mares i pares quant als problemes derivats de l’atenció...

Atención Educativa al Niño

El aumento de la sensibilización de madres y padres respecto a los problemas derivados de la...

Impressió 3D

La impressió 3D és un grup de tecnologies de fabricació de productes per addició on un objecte...

Impresión 3D

La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación de productos por adición donde un objeto...

Oficina Tècnica d'Enginyeria

Les oficines tècniques d’enginyeria són gabinets professionals concebuts com a un conjunt de...

Oficina Técnica de Ingeniería

Las oficinas técnicas de ingeniería son gabinetes profesionales concebidos como un conjunto de...

Turisme Actiu

El turisme actiu és un segment emergent especialitzat en activitats esportives que es practiquen...

Turismo Activo

El turismo activo es un segmento especializado en actividades deportivas que se practican...

Botiga de Mascotes i Alimentació Animal

A Europa, aproximadament 70 milions de llars compten amb un animal de companyia. Al nostre país, el...

Tienda de Mascotas y Alimentación Animal

En el ámbito europeo, alrededor de 70 millones de hogares cuentan con un animal de compañía. En...

Ajuda a Domicili

Els servicis d’ajuda a domicili intenten atendre persones que, per les seues circumstàncies socials...